Práva a povinnosti vlastníků ochranných známek

24. března 2023 20:46

Základním právem vlastníka ochranné známky je výlučnost jejího užívání. Vlastník má nejen právo k výlučnému užívání, ale má zároveň i povinnost ochrannou známku užívat. Nedodržení povinnosti užívání může vést ke ztrátě výlučnosti, vymahatelnosti nebo i ztrátě známkového práva jako takového. Společně s povinností řádného užívání má vlastník povinnost zachovávat odpovídající doklady, které užívání prokazují. Ochranné známky splňují svůj účel, kterým je rozlišovat výrobky a služby a umožňovat tak spotřebitelům provádět informovaný výběr, pouze pokud jsou na trhu skutečně užívány.

Práva a povinnosti vlastníků ochranných známek

                     I.         Základní právo vlastníka ochranné známky

Základním právem vlastníka ochranné známky je výlučnost jejího užívání. Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelně podobné pro výrobky a služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Rozšířené ochrany požívá ochranná známka s dobrým jménem, neboť se její majitel může dožadovat, aby nikdo jiný neužíval označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky  nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, pokud by takové užívání bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jí bylo na újmu.

 

                   II.       Užívání ochranné známky

S výlučným právem užívání ochranné známky koresponduje povinnost známku řádně užívat, jejíž nedodržení může vést ke ztrátě výlučnosti, vymahatelnosti nebo i ztrátě známkového práva jako takového.  Ochranné známky splňují svůj účel, kterým je rozlišovat výrobky a služby a umožňovat tak spotřebitelům provádět informovaný výběr, pouze pokud jsou na trhu skutečně užívány.

Pokud vlastník nezačal ochrannou známku řádně užívat pro výrobky a služby, pro které je zapsána, ve lhůtě 5-ti let od jejího zápisu, nastávají pro něj negativní důsledky. Jakákoliv třetí strana může podat návrh na zrušení z důvodu neužívání a vlastník tak může o známku ve zrušovacím řízení přijít. Pokud vlastník známku neužívá nemůže se ani bránit proti zápisu stejného označení ve sporném řízení.

Ne každé užívání ochranné známky je považováno za řádné. Podoba užívané ochranné známky se může lišit od zapsaného označení, ale jen v prvcích, které nemění její rozlišovací způsobilost. Důležitý je také rozsah užívání, symbolické užití se za řádné užívání nepovažuje.

Smyslem podání návrhu na zrušení ochranné známky pro její neužívání je zamezit hromadění takových ochranných známek v rejstříku, které nejsou jejími vlastníky skutečně (řádně) užívány. Zrušením se čelí existenci obranných (blokačních) nebo spekulativních ochranných známek. Podstatou řízení o zrušení ochranné známky je zjistit, zda byla v rozhodné době pěti let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a proti nimž směřuje návrh na její zrušení. Je zcela na vlastníkovi ochranné známky, aby v řízení o zrušení prokázal, zda byla v rozhodném období užívána nebo zda na jeho straně existovaly tzv. liberační důvody neužívání ochranné známky. Za takové důvody jsou považovány okolnosti nezávislé na vlastníkově vůli nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí.

 

                 III.      Prokazování užívání ve sporných řízení

Společně s povinností řádného užívání má vlastník povinnost zachovávat odpovídající doklady, které užívání prokazují. Povinnost předložit důkazy o užívání  po uplynutí 5ti leté lhůty od registrace ochranné známky se váže nejen k obraně v případě podaného návrhu na zrušení, ale je nutné mít je po ruce i v případě, že se vlastník ochranné známky rozhodne vymáhat známková práva proti přihlašovatelům či majitelům pozdějších konfliktních označení. Ve sporných řízeních může však přihlašovatel či majitel napadené ochranné známky v rámci procesní obrany požádat navrhovatele o prokázání užívání ochranné známky, na které je sporné řízení založeno. Pro tento případ je nutné mít připravené doklady prokazující řádné užívání, aby bylo možné je předložit před uplynutím zákonné lhůty. Smyslem prokazování užívání ochranných známek ve sporných řízení je zamezit tomu, aby byly úspěšně namítány ochranné známky, které jejich vlastníci neužívají.

 

                  IV.      Sledování zveřejněných přihlášek

Povinnost vlastníka ochranných známek sledovat nové kolizní přihlášky ochranných známek vznikla změnou zákona v roce 2019, zrušením povinnosti Úřadu zkoumat relativní důvody zápisné způsobilosti. Došlo k přenesení této povinnosti na vlastníky ochranných známek, kteří si ne vždy uvědomují, že Úřad zapíše označení identické se starší ochrannou známkou pro shodné výrobky či služby, aniž by měl souhlas dřívějšího vlastníka. Úřad zkoumá v rámci věcného průzkumu jen absolutní překážky zápisné způsobilosti, jimiž nejsou dřívější zapsané ochranné známky. Výlučnost ochranné známky vyplývající z jejího zápisu je tak závislá na činnosti jejího vlastníka.

Odpovědnost za zahájení sporného řízení je přenechána vlastníkům ochranných známek a je zcela na nich, aby pravidelně sledovali ve Věstníku Úřadu zveřejněné přihlášky ochranných známek, jestli neobsahuje konfliktní označení. Po zveřejnění přihlášky je možné uplatnit práva z ochranné známky v námitkovém řízení a docílit tak jejího zamítnutí před zápisem do rejstříku.

Správně provádět sledování zveřejněných přihlášek ochranných známek je odborná činnost, která vyžaduje stálé opakování. Naprosto nejlepším způsobem, jak sledovat zveřejněné přihlášky, je zadat tuto činnost patentovému zástupci nebo advokátní kanceláři, která se na ochranu průmyslových práv specializuje. Sledovací služba pro klienty se dnes již neprovádí ručně jednotlivými rešeršemi, ale objednává se u specializovaných firem, které pomocí vyhledávacích technologií prohledávají vybrané známkové registry elektronicky, čímž se výrazně eliminuje chybovost.

Je velké množství vlastníků ochranných známek, kteří jsou si vědomi toho, jaký přínos pro ně má vlastnictví ochranné známky. Bez kvalitního označení, které požívá na trhu výlučnosti, je těžké prodat výrobky či nabízet služby. Ne náhodou se říká o slavných značkách, že své výrobky prodávají sami. Pro všechny vlastníky ochranných známek dnes platí bez výhrady, že význam ochranné známce dává rozsah a intenzita jejího užívání. Významné značky je třeba chránit a kvalitní ochrany lze dosáhnout jen v případě spolupráce s odborníky, a to od samého počátku. Investice do ochrany označení se tím sice zvyšují, ale pořád jsou nižší než v případě, kdy je nutné čelit sporům způsobených přítomností stejných označení různých vlastníků na trhu.

 

V případě dotazů nás kontaktujte