Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

27. března 2023 20:10

Důkazy o užívání musí prokázat jasnou spojitost mezi řádným užíváním ochranné známky a příslušnými výrobky a službami. Známka musí být užívána veřejně a navenek a lze připustit předložení důkazů prokazujících užívání třetími osobami, tj. byla-li ochranná známka užívána se souhlasem vlastníka, např. ze strany nabyvatele licence, přidružených nebo dceřiných společností, distribuční společností a nebo užití zprostředkovatelem.

Důkazy prokazující řádné užívání ochranné známky

Ochranná známka chránící výrobky

Kromě užívání ochranné známky na výrobcích  samotných, může důkazy o užívání  poskytnout i užívání na obalech, v katalozích, v reklamních materiálech např. na brožurách, letácích, na fakturách, na štítcích, označeních uvnitř míst prodeje atd. Dále je možné užívání prokazovat objednávkami, dodacími listy, seznamy odběratelů, sponzoringem, marketingovými rozbory, výdaji za reklamní kampaň a údaji o ní, účasti na výstavách, články v časopisech, kde se psalo o výrobku, články z internetu datované před podáním přihlášky (nikoliv Wikipedia nebo internetovými odkazy na články, které se mohou změnit v čase).

Jsou-li výrobky prodávány jen prostřednictvím internetu nebo katalogů (prodej prostřednictvím zásilkové služby), lze připustit, že ochranná známka nemusí být vždy na obalu, nebo dokonce na výrobcích samotných. Za dostatečné bude považováno užívání na (internetových) stránkách, kde jsou výrobky prezentovány, pod podmínkou, že je užívání jinak řádné z hlediska času, místa, rozsahu a povahy. Vlastník známky nebude muset poskytnout důkaz, že známka byla skutečně umístěna na výrobcích samotných. Záměrem užívání však musí být vytvoření vazby mezi ochrannou známkou, jejím majitelem a předmětnými výrobky.

 

Ochranná známka chránící služby

Vzhledem ke skutečnosti, že na službách nelze známky přímo používat, tak užívání bude prokazováno obchodními listinami, v reklamě nebo nějakým jiným způsobem přímo nebo nepřímo souvisejícím se službami. Pokud užívání v takových položkách prokazuje řádné užívání, bude dostatečné.

 

Celkové posouzení Úřadem

Úřad v rámci celkového posouzení vyhodnotí  předložené důkazy s ohledem na místo, trvání, rozsah a povahu užívání. Všechny relevantní faktory je nutno vzít v úvahu ve vzájemné spojitosti. V některých případech mohou postačovat i nepřímé důkazy samy o sobě, bude však záležet na konkrétních okolnostech.

 

Zdroj: Metodické pokyny EUIPO  2022 a rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

V případě dotazů nás kontaktujte