Novela známkového zákona přenese povinnosti zápisných úřadů přímo na majitele práv

8. června 2017 17:52

Z důvodu harmonizace našeho práva dochází na přesun povinností, které byly svěřeny státním úřadům, na majitele ochranných známek. Ti by měli být o těchto změnách včas informováni, aby se mohli na plnění nových povinností zodpovědně připravit.

Novela známkového zákona přenese povinnosti zápisných úřadů přímo na majitele práv

Dovolte, abychom Vás informovali o připravovaných změnách ve známkovém právu, které změní postavení majitelů ochranných známek velmi podstatným způsobem. Novela současného známkového zákona není sice ještě připravena na první čtení, ale práce na přípravě změn již započaly. Z důvodu harmonizace našeho práva dochází na přesun povinností, které byly svěřeny státním úřadům, na majitele práv. Majitelé práv by o těchto změnách měli být informováni, aby se mohli na plnění nových povinností zodpovědně připravit.  

Česká republika je vázána Směrnicí evropského parlamentu a rady (EU) č. 2015/2436 ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Podle tohoto předpisu jsou členské země EU povinny do 15.01.2019 implementovat změny do národních právních předpisů. Pokud se tak nestane, bude platit evropské právo.

Změna, která je nejvíce vidět, se týká rozsahu ochrany, který bude nový zákon umožňovat. Ochrannou známkou mohla být jen označení tvořená slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, pokud zároveň splňovali nároky na rozlišovací způsobilost předepsanou zákonem. Označení, která nebylo možné graficky znázornit, se nemohla stát ochrannou známkou. Podle nové úpravy se však ochrannou známkou bude moci stát naprosto jakékoliv označení, pokud bude v rejstříku vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět ochrany. Nároky na splnění podmínky rozlišovací způsobilosti se nemění. Tato nová definice ochranných známek uvolňuje možnost zápisu zvukových a čichových známek, případně holografů, které dodnes byly z ochrany vyloučeny. Budoucnost a nové technologie přinesou další druhy ochranných známek a úprava v zákoně je tomu již nyní přizpůsobena. Změna v rozsahu ochrany je sice velice progresivní, avšak pro běžné uživatele není až tak zásadní. Nejvíce známek se očekává v klasické formě, kdy jsou znázorněny graficky.

Převratnou změnou, která zasáhne všechny majitele jak historicky chráněných, tak nových známek, je změna ve výčtu absolutních důvodů, pro které známka nemůže být zapsána. Podle současného zákona zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti jako podmínku zápisu existenci dřívějších shodných práv zapsaných v rejstříku. Na majitelích práv bylo, aby si hlídali jen zaměnitelně podobná označení, která byla podaná k zápisu později než jejich známky, aby mohli v námitkovém řízení zamezit zápisu konfliktních známek a omezit tak záměnu označení na trhu. Většina českých majitelů ochranných známek však možnost sledování později podaných přihlášek nijak zvlášť nevyužívala a spoléhala se na povinnost úřadu stanovenou v § 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení úřad nezapíše do rejstříku označení, které je shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Takové označení mohlo být zapsáno jen, jestliže majitel dřívější známky udělil souhlas s jeho zápisem.

Nový zákon od této praxe úplně ustupuje, s ustanovením § 6 se již v novém zákoně nepočítá. Úřad tak nebude mít povinnost provádět věcný průzkum v databázi ochranných známek. Na základě žádosti zapíše všechna označení, která jsou způsobilá se stát ochrannou známou podle nové definice, kterou jsme uvedli shora. V rámci souladu národního práva s unijními předpisy můžeme tuto tendenci zaznamenat již nyní, kdy dochází k posunu ve výkladu, co spadá pod dřívější shodná práva podle § 6. Tento rozsah se podstatně zužuje již nyní.   

V souvislosti s připravovanou novou úpravou známkového zákona a ve světle posunu praxe našeho úřadu apelujeme na všechny majitele ochranných známek, aby si aktivně hlídali svá práva a sledovali nově zapsaná práva konkurence, neboť díky ustanovení o strpění užívání se po nějakém čase zapsané právo protistrany stává nevymahatelným. Na základě služby Monitoring™ je možné hlídat databáze ochranných známek a přijmout účinné kroky včas. Pro více informací nás kontaktujte.

V případě dotazů nás kontaktujte