Co přináší novela známkového zákona – nové druhy ochranných známek „volume 2“

23. listopadu 2018 14:06

Novela známkového zákona přináší do našeho právního systému novu definici ochranné známky, která již neobsahuje požadavek grafického znázornění. Tím došlo k rozšíření předmětu ochrany na nové druhy známek, kdy se kromě dosavadních tradičních slovních, kombinovaných, obrazových a prostorových označení budou moci stát ochrannou známkou i netradiční označení, která mohou být ztvárněna všeobecně dostupnými technologickými prostředky. Vzniká prostor pro zápis nových druhů ochranných známek, jako jsou známky poziční, vzorové, pohybové, zvukové, holografické a multimediální.

Co přináší novela známkového zákona – nové druhy ochranných známek „volume 2“

Jedním z hlavních cílů známkové reformy v EU je modernizace a zefektivnění systému ochranných známek. S rozvojem technologií souvisí přímo požadavek na vypuštění nutnosti grafického znázornění, který bránil přihlašovaní netradičních ochranných známek. Označení bude možné vyjádřit v jakékoliv vhodné formě využívající dostupné technologie, nemusí se jednat jen o grafické znázornění. Podmínkou je, aby bylo vyjádření ochranné známky jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní.

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku:

Slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé:

 • odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby;
 • být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření:

Tradiční ochranné známky:

 • Slovní - tvořeny výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.
 • Obrazové - tvořeny neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy. Do této kategorie patří všechny známky zařazeny dříve do kategorie kombinované ochranné známky, když tato kategorie se ruší.
 • Prostorové - tvořeny nebo doplněny trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.

Netradiční nové druhy ochranných známek:

 • Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.
 • Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.
 • Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.
 • Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.
 • Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou‑li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.
 • Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.
 • Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.
 • Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek lze stáhnout na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/tmdn_oz_ztvarneni.html.

V případě dotazů nás kontaktujte