Změny v systému evropských ochranných známek

23. srpna 2016 16:47

Včasná registrace průmyslového práva umožňuje získat, využít a udržet náskok založený na skvělých nápadech, které jsou hnacím motorem pokroku a vývoje.

Změny v systému evropských ochranných známek

Změny v systému evropských ochranných známek

Dne 23. března 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2424, které zavádí podstatné změny v systému ochranných známek Společenství, informace o nejdůležitějších změnách, které toto nařízení přináší, najdete zde:

ZMĚNA NÁZVU ÚŘADU A EVROPSKÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

V první řadě byl „Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu“ (OHIM) přejmenován na „Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví“ (EUIPO), dosavadní „ochranná známka Společenství“ se nyní nazývá „Ochranná známka Evropské Unie“ / “European Union Trade Mark“ (OZEU / EUTM). Ke dni 23. 3. 2016 se všechny stávající ochranné známky Společenství a přihlášky ochranných známek Společenství automaticky staly ochrannými známkami EU a přihláškami ochranných známek EU.

URČENÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A JEJICH TŘÍDĚNÍ

Při podávání přihlášky OZEU je nutné mít na paměti, že výrobky a služby, pro které je ochranná známka přihlašována, musí být označeny dostatečně jasně a přesně. To ruší dřívější ochranu pro tzv. „class heading“, kdy stačilo uvést názvu dané třídy dle Niceského třídění a ochrana automaticky zahrnovala veškeré položky spadající do této třídy. Podle nového nařízení se ochrana vztahuje pouze na doslovně uvedené položky. 

Vlastníci stávajících ochranných známek EU přihlášených před 22. 6. 2012, kteří v přihlášce dané OZ EU uvedli pouze obecný název třídy výrobků a služeb, mohou do 24. 9. 2016 podat žádost o upřesnění výrobků a služeb. Pokud tak neučiní, bude ochranná známka automaticky pokrývat pouze výrobky a služby spadající pod doslovný význam daného názvu třídy, která byla v přihlášce ochranné známky uvedena.

ZMĚNA POPLATKŮ

Dále došlo ke změně výše poplatků a počtu tříd v těchto základních poplatcích zahrnutých. Nově totiž základní poplatek za ochrannou známku zahrnuje pouze jednu třídu a každá další třída je dále zpoplatněna.

GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ

Byl zrušen požadavek schopnosti grafického ztvárnění přihlašovaného označení. Podle nového nařízení postačuje, že je označení vyjádřitelné v jakékoliv vhodné formě využívající obecně dostupné technologie, přičemž musí být jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní. Tím došlo k právnímu základu pro ochranu dalších označení, které není možno graficky ztvárnit, např. známek čichových, které dřívější definice vylučovala z ochrany.

V případě dotazů nás kontaktujte