Společnost

Chráníme Vaše nápady

+420 246 090 111 Kontaktujte nás

Společnost

Advokátní a patentová kancelář KOREJZOVÁ & SPOL. vznikla v roce 1992 a navázala tak na dlouholetou praxi JUDr. Zdeňky Korejzové v Advokátní poradně č. 10, trvající od roku 1968. Pro pokrytí celého území bývalého Československa, které existovalo do konce roku 1992, jsme zřídili pobočku v Bratislavě pro přímé zastupování v Česku i na Slovensku.

Od samého počátku se v mezinárodním kontextu věnujeme ochraně práv duševního vlastnictví, občanskému a obchodnímu právu, se zaměřením na korporátní sféru. Našimi základními hodnotami jsou transparentnost, profesionalita a neustálý rozvoj. Klientům jsme především dlouhodobými partnery. Věříme, že jen individuální vztah, založený na důvěře a vzájemném respektu, může skutečně fungovat. Za více než 25 let činnosti jsme byli partnery mnoha významným společnostem, jak při jejich vstupu na český trh, tak při expanzi do zahraničí. 

Členství v národních a mezinárodních profesních organizcích

Jsme aktivními členy mezinárodních organizací pro ochranu průmyslových a duševních práv a úzce spolupracujeme se zahraničními partnery.

Česká advokátní komora

ČAK je největší právnická profesní organizace v České republice, druhá největší profesní komora. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Komora patentových zástupců

KPZ je právnickou osobou - samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců v ČR, zřízeným ze zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Komora je garantem profesní zdatnosti patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle cit. zákona.

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)

Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví, obecně známé ve zkrácené podobě jako AIPPI, je největší světovou organizací, která je zaměřená na rozvoj a vývoj právních režimů na ochranu duševního vlastnictví. Jedná se o nepolitickou, nevýdělečnou organizaci se sídlem v Švýcarsku, která má nyní přes 9000 členů z více jak 100 zemí.

ECTA (European Communities Trade Mark Association)

Sdružení pro ochrannou známku EU podporuje vědomosti a profesionalitu svých členů a současně prosazuje práva vlastníků ochranných známek, designů a autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví na území Evrospké unie.

EPI (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)

Institut registrovaných patentových zástupců, kteří mají oprávnění zastupovat před Evrospkým patentovým úřadem, je mezinárodní nevládní organizace s vlastními stanovami a profesním kodexem, sdružující více než 9 tisíc patentových zástupců z 36 evropských zemí.

INTA (International Trademark Association)

Mezinárodní asociace pro ochranné známky je neziskovou organizací, sdružující více než pět tisíc majitelů ochranných známek a patentových zástupců z více než 190 zemí se zaměřením na rozvoj v oblasti ochranných známek a dalších oborů duševního vlastnictví jako nezbytného předpokladu rovné a spravedlivé soutěže v národním a mezinárodním obchodu.

LESI (Licensing Executives Society International)

Mezinárodní licenční sdružení je tvořeno jednotlivými národními a regionálními sdruženími se zaměřením na transfer technologií a licencí v oblasti práv duševního vlastnictví.

LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence) 

Liga pro soutěžní právo prosazuje zásady poctivé a spravedlivé hospodářské soutěže a potírání všech typů nekalosoutěžního jednání v obchodních stycích, shromažďuje informace a dokumenty vztahující se k soutěžnímu právu členských států.

MARQUES 

Marques je evrospkou asociací, která zastupuje zájmy vlastníků ochranných známek od roku 1986. Od té doby si vybudovala záviděníhodnou pověst vysoce respektované a významné organizace.

FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Proprieté Intellectuelle)

Mezinárodní federace zástupců v oblasti důševního vlastnictví je unikátní a jedinou mezinárodní nestátní organizací, jejiž členy tvoří výhradně zástupci ve věcech duševního vlastnictví ze soukromého sektoru. FICPI tak representuje důležitou základnu ve světě ochrany duševních práv.

PTMG (Pharmaceutical Trade Mark Group)

Skupina pro farmaceutické ochranné známky je neziskovou organizací, jejímž prvořadým cílem je umožnit svým členům setkávat se v pravidelných intervalech k řešení problémů společného zájmu. Pořádá vzdělávací konference z praktické i akademické oblasti ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví, které se týkají farmaceutického a příbuzného průmyslu. 

APAA (Asia Patent Attorneys Association)

Prvořadým úkolem Asijské asociace patentových zástupců je prosazování a podpora práv duševního vlastnictví v asijském regionu, zahrnujícím Austrálii a Nový Zéland.

Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátní komora je nezávislá samosprávní stavovská organizace, sdružující více jak 5600 advokátů a 2500  advokátních koncipientů. Advokacie pomáhá uskutečňovat ústavní právo občanů na obhajobu a chránit ostatní práva a zájmy občanů a právnických osob v souladu s Ústavou a zákony Slovenské republiky . 

V případě dotazů nás kontaktujte