Ochranné známky

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je symbol, který slouží k identifikaci zboží nebo služeb určitého subjektu. Ochranná známka je nejčastěji slovní, obrazová nebo kombinovaná a slouží k ochraně před neoprávněným užíváním stejného nebo podobného označení jiným soutěžitelem na trhu. Ochranná známka má teritoriální charakter a vznikne registrací u příslušného úřadu. Její vlastník má právo na výhradní užívání této známky v souvislosti se zbožím nebo službami, pro které byla registrována.

Dá se patentovat ochranná známka?

Ne, ochranná známka a patent jsou dvě různé věci a nelze je zaměňovat. Ochranná známka chrání značku, logo nebo název produktu nebo služby, zatímco patent chrání vynález. Ochranná známka je registrovaná značka, která slouží k identifikaci zboží nebo služeb. Ochranná známka poskytuje svému vlastníkovi výlučné právo ji užívat a slouží k ochraně před jejím neoprávněným užíváním jinými subjekty.

Patent na druhé straně chrání vynález, tedy nový a užitečný technický postup, zařízení, materiál nebo proces. Patent poskytuje držiteli právo na výhradní užívání vynálezu po určitou dobu a chrání ho před neoprávněným užíváním jinými subjekty. I když ochrannou známku nelze patentovat, může být registrace ochranné známky doplněním patentového řízení, pokud se vztahuje k vynálezu. Například, pokud ochranná známka slouží k identifikaci produktu, který je chráněn patentem.

Co mám udělat před registrací ochranné známky?

Před registrací ochranné známky je důležité provést průzkum trhu a ověřit, zda již neexistuje podobná nebo stejná ochranná známka registrovaná jiným podnikem. Tento průzkum může být prováděn samostatně nebo s naší pomocí. Je také důležité zvolit vhodnou formu ochranné známky (slovní, obrazovou nebo kombinovanou) a připravit podklady pro registraci, včetně popisu zboží nebo služeb, pro které bude ochranná známka užívána. Dále je třeba zvolit vhodnou třídu zboží nebo služeb, pro kterou bude ochranná známka registrována V případě nejasností nebo potřeby poradenství Vám rádi pomůžeme.

Proč registrovat ochrannou známku?

Ochranná známka poskytuje vlastníkovi právo na výhradní užívání této známky v souvislosti se zbožím nebo službami, pro které byla registrována. To znamená, že žádný jiný subjekt nemůže používat stejnou nebo podobnou ochrannou známku pro stejné zboží nebo služby, aniž by měl souhlas vlastníka ochranné známky. Registrace ochranné známky také poskytuje právní ochranu proti neoprávněnému užívání stejné nebo podobné ochranné známky jiným subjektem. V neposlední řadě zvyšuje registrace ochranné známky hodnotu podniku a může být využita jako obchodní nástroj pro reklamu a získání nových zákazníků a rozšíření trhu.

Víte, u koho registrujete svá průmyslová práva?

Úřad průmyslového vlastnictví opětovně upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi, které nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu. Více informací na https://upv.gov.cz/o-uradu/varovani-nevyzadane-nabidky-na-uzavreni-smlouvy

Co je to ochranná známka Evropské unie?

Ochranná známka EU poskytuje ochranu všem členským státům Evropské unie, má jednotnou ochranu a je registrována u Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) se sídlem ve Španělsku. Registrace ochranné známky EU umožňuje držiteli výhradní právo k užívání této známky v celé Evropské unii najednou v souvislosti se zbožím nebo službami, pro které byla registrována.

Registrace ochranné známky EU je vhodná pro podniky, které působí v několika zemích Evropské unie a chtějí mít jednotnou ochranu své ochranné známky v celé Evropské unii.

Jak dlouho trvá získat ochrannou známku?

Doba potřebná k získání ochranné známky se může lišit v závislosti na zemi, kde probíhá registrační řízení, a na složitosti případu. V některých zemích může být proces registrace ochranné známky rychlý a trvat pouze několik měsíců, zatímco v jiných zemích může trvat několik let. V průměru však proces registrace ochranné známky trvá od 6 měsíců do 2 let. Důležité je mít na paměti, že proces registrace ochranné známky může být zpožděn, pokud jsou podány nesprávné nebo neúplné podklady, nebo pokud je podána námitka proti registraci ochranné známky jiným subjektem. Je tedy důležité mít kvalitní právní zastoupení a pečlivě připravit podklady pro registraci ochranné známky.

Jak mohu získat ochrannou známku v zahraničí mimo Evropskou unii?

Pro získání ochranné známky v zahraničí mimo Evropskou unii jsou dvě cesty:

  1. Národní Je třeba se obrátit na příslušný úřad pro ochranu duševního vlastnictví v dané zemi. Každá země má svůj vlastní systém registrace ochranných známek a požadavky na registraci se mohou lišit. Dále je nutné mít místního právního zástupce pro řízení o registraci. Je tedy důležité pečlivě zvážit, zda je registrace ochranné známky v zahraničí pro váš podnik vhodná a získat kvalitní právní zastoupení v dané zemi, které Vám rádi zprostředkujeme a pomůžeme Vám připravit podklady pro registraci, včetně popisu zboží nebo služeb, pro které bude ochranná známka užívána.
  2. Mezinárodní Mezinárodní ochranná známka je způsob registrace ochranné známky, který umožňuje vlastníkům ochranných známek registrovat své známky v několika zemích najednou pomocí jediné žádosti. Tím umožňuje snížit náklady a zjednodušit proces registrace ochranné známky. Mezinárodní ochranná známka je založena na Madridské dohodě o mezinárodní registraci ochranných známek a je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Mezinárodní přihláška ochranné známky se podává prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a pokud bude žádost schválena, ochranná známka bude registrována v zemích, které si vlastník sám vybere. Rádi Vám s podáním přihlášky pomůžeme.

Více informací na https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/mezinarodni-ochranna- znamka

Co mám dělat, když se dozvím, že někdo jiný používá stejnou nebo podobnou ochrannou známku?

Pokud je zjištěno neoprávněné užívání ochranné známky jiným subjektem, může být podána žaloba proti porušovateli a požadována náhrada škody. V každém případě je důležité jednat rychle a konzultovat situaci s právním specialistou, aby se zabránilo dalšímu užívání stejné nebo podobné ochranné známky jiným subjektem a chránila se Vaše práva. S vymáháním práv z ochranných známek máme velké zkušenosti a rádi se vašeho případu ujmeme. Pokud máte registrovanou ochrannou známku a zachytíte přihlášku stejné nebo podobné ochranné známky, můžete podat námitku proti jejímu zápisu. Pro vyhledávání konfliktních přihlášek nabízíme službu MONITORING.

Co je to MONITORING ochranných známek?

Monitoring ochranných známek je proces sledování přihlášených ochranných známek jinými subjekty a identifikace případných porušení práv k ochranné známce. Monitoring ochranných známek může být prováděn manuálně nebo pomocí specializovaného softwaru. Cílem monitoringu je chránit práva vlastníka ochranné známky a zabránit neoprávněnému užívání stejné nebo podobné ochranné známky jiným subjektem. Monitoring ochranných známek je důležitý pro ochranu práv z ochranné známky, neboť  díky němu vlastník zachytí včas porušovatele a může účinně zabránit registraci konfliktní známky jiného subjektu.

Navázali jsme úspěšnou spolupráci se společností Corsearch®, která kromě sledování ochranných známek nabízí další služby Brand Risk and Performance, jako jsou rešerše a screeningy v registrech ochranných známek, vyhledávání domén, šetření o užívání ochranných známek na internetu a v on- line prostředí, vyhledávání v obchodních rejstřících a v neposlední řadě nabízí i hloubkové vyšetřovací služby, protipirátské opatření a boj proti padělkům. Parametry služby MONITORING , kterou naše kancelář nabízí majitelům ochranných známek, jsou uvedeny v letáku, který si stáhněte zde.

Kdy mohu použít symbol R v kroužku ®?

Symbol ® se používá k označení registrované ochranné známky. Můžete začít používat tento symbol až poté, co je vaše ochranná známka úspěšně zapsána u příslušného úřadu. Dáváte tím ostatním najevo, že vaše registrace ochranné známky je chráněna zákonem. Pokud použijete tento symbol před registrací ochranné známky, může to být považováno za neoprávněné užívání ochranné známky a může to vést k právním problémům.

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně