Společnost

Profesionální přístup s dlouholetou tradicí

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

Společnost

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví je naším hlavním předmětem činnosti, za tím účelem sdružujeme advokáty a patentové zástupce, kteří poskytují komplexní služby v daném oboru. V roce 2022 jsme oslavili 30 let úspěšné existence.

Patentová kancelář se specializuje především na ochranu předmětů průmyslových práv, jako jsou patenty na vynálezy, ochranné známky a designy, to vše v mezinárodním měřítku. V oblasti ochrany průmyslových a duševních práv zastupujeme klienty zejména před zápisnými úřady v České republice a na Slovensku formou přímého zastoupení, jakož i před mezinárodními úřady EPO, WIPO a EUIPO. Řešíme s klienty celou škálu právních věcí, od záležitostí každodenního života po technicky náročné kauzy.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se vymáhání průmyslových práv při jejich porušení, při nekalé soutěži nebo ve věcech doménových sporů, nebo při sporech v rámci práva autorského, ale i s přesahem do práva občanského, obchodního, pracovního a korporátního práva pro domácí i zahraniční klienty, nejčastěji při mezinárodním podnikání. Právní služby poskytujeme formou konzultací, přípravou právních textů, smluv a jiných právních dokumentů. Na prvním místě se snažíme předcházet sporům formou smírných jednání a smírů, či uzavíráním koexistenčních dohod. V neposlední řadě zastupujeme klienty u soudu, naše úspěšnost ve vedení kauz je nadstandardní. 

S více než 30 lety zkušeností se zavazujeme k inovacím a budování trvalých vztahů založených na důvěře a respektu. Našimi základními hodnotami jsou transparentnost, profesionalita a neustálý rozvoj. Klientům jsme především dlouhodobými partnery. Věříme, že jen individuální vztah, založený na důvěře a vzájemném respektu, může skutečně fungovat. 

Klientům poskytujeme právní služby nejvyšší kvality s důrazem na detail a nejnovější technologie. Zastupujeme klienty ve všech fázích jejich podnikatelského rozvoje, od jednotlivců až po organizace a korporace. Jsme partnery mnoha významným společnostem, staráme se o jejich průmyslové a duševní vlastnictví od jejich podnikatelských počátků, počas jejich růstu na českém trhu, až po úspěšnou expanzi do zahraničí.

Jsme vázáni zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, podle kterého je advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Stejně tak je advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient.

 

Členství v národních a mezinárodních profesních organizcích

Jsme aktivními členy mezinárodních organizací pro ochranu průmyslových a duševních práv a úzce spolupracujeme se zahraničními partnery.

Česká advokátní komora

ČAK je největší právnická profesní organizace v České republice, druhá největší profesní komora. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Komora patentových zástupců

KPZ je právnickou osobou - samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců v ČR, zřízeným ze zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Komora je garantem profesní zdatnosti patentových zástupců a vydává jim osvědčení pro výkon činnosti. Plní dvojí úlohu: jednak chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců, jednak prostřednictvím svých volených orgánů dohlíží na řádný výkon jejich činnosti. Shledá-li profesní pochybení, provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle cit. zákona.

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)

Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví, obecně známé ve zkrácené podobě jako AIPPI, je největší světovou organizací, která je zaměřená na rozvoj a vývoj právních režimů na ochranu duševního vlastnictví. Jedná se o nepolitickou, nevýdělečnou organizaci se sídlem v Švýcarsku, která má nyní přes 9000 členů z více jak 100 zemí.

ECTA (European Communities Trade Mark Association)

Sdružení pro ochrannou známku EU podporuje vědomosti a profesionalitu svých členů a současně prosazuje práva vlastníků ochranných známek, designů a autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví na území Evrospké unie.

EPI (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)

Institut registrovaných patentových zástupců, kteří mají oprávnění zastupovat před Evrospkým patentovým úřadem, je mezinárodní nevládní organizace s vlastními stanovami a profesním kodexem, sdružující více než 9 tisíc patentových zástupců z 36 evropských zemí.

INTA (International Trademark Association)

Mezinárodní asociace pro ochranné známky je neziskovou organizací, sdružující více než pět tisíc majitelů ochranných známek a patentových zástupců z více než 190 zemí se zaměřením na rozvoj v oblasti ochranných známek a dalších oborů duševního vlastnictví jako nezbytného předpokladu rovné a spravedlivé soutěže v národním a mezinárodním obchodu.

LESI (Licensing Executives Society International)

Mezinárodní licenční sdružení je tvořeno jednotlivými národními a regionálními sdruženími se zaměřením na transfer technologií a licencí v oblasti práv duševního vlastnictví.

LIDC (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence) 

Liga pro soutěžní právo prosazuje zásady poctivé a spravedlivé hospodářské soutěže a potírání všech typů nekalosoutěžního jednání v obchodních stycích, shromažďuje informace a dokumenty vztahující se k soutěžnímu právu členských států.

MARQUES 

Marques je evrospkou asociací, která zastupuje zájmy vlastníků ochranných známek od roku 1986. Od té doby si vybudovala záviděníhodnou pověst vysoce respektované a významné organizace.

FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Proprieté Intellectuelle)

Mezinárodní federace zástupců v oblasti důševního vlastnictví je unikátní a jedinou mezinárodní nestátní organizací, jejiž členy tvoří výhradně zástupci ve věcech duševního vlastnictví ze soukromého sektoru. FICPI tak representuje důležitou základnu ve světě ochrany duševních práv.

PTMG (Pharmaceutical Trade Mark Group)

Skupina pro farmaceutické ochranné známky je neziskovou organizací, jejímž prvořadým cílem je umožnit svým členům setkávat se v pravidelných intervalech k řešení problémů společného zájmu. Pořádá vzdělávací konference z praktické i akademické oblasti ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví, které se týkají farmaceutického a příbuzného průmyslu. 

APAA (Asia Patent Attorneys Association)

Prvořadým úkolem Asijské asociace patentových zástupců je prosazování a podpora práv duševního vlastnictví v asijském regionu, zahrnujícím Austrálii a Nový Zéland.

Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátní komora je nezávislá samosprávní stavovská organizace, sdružující více jak 5600 advokátů a 2500  advokátních koncipientů. Advokacie pomáhá uskutečňovat ústavní právo občanů na obhajobu a chránit ostatní práva a zájmy občanů a právnických osob v souladu s Ústavou a zákony Slovenské republiky . 

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně