Informace o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

1. Komu je tato informace určena?

Tato informace je určena všem stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým klientům (dále jen „Klient“) KOREJZOVA LEGAL v.o.s., tedy těm, kteří uzavřeli nebo mají v úmyslu využít právních služeb poskytovaných společností KOREJZOVA LEGAL v.o.s., zastoupenou advokátkou a společníkem JUDr. Petrou Sauvage de Brantes. Potenciálním Klientem je i zájemce, který odesílá vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře na webu KOREJZOVA LEGAL https://www.korejzova.cz/

2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?

IČ 26151103

DIČ CZ26151103

Společnost KOREJZOVA LEGAL, je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení.

Správce mimo jiné ujednal, že informační povinnost dle článků 13 a 14 Nařízení, kterou lze podle § 8 z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splnit zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. v případě zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti či veřejného úkolu, a dále ve vztahu k elektronicky zasílanému Vzkazu), plní správce zveřejněním na webu KOREJZOVA LEGAL. Při poskytování právních služeb pak tuto povinnost plní přímo společnost KOREJZOVA LEGAL v.o.s..

Ve věci osobních údajů můžete správce primárně kontaktovat a veškerá níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla společnosti KOREJZOVA LEGAL v.o.s., Korunní 810/140 E, CZ - 101 00 Praha 10, či zasláním e-mailové zprávy na adresu info@korejzova.cz.

Na těchto adresách lze též hlásit změny v osobních údajích, ke kterým u Vás dochází. Práva podle Nařízení však lze podle jeho článku 23 odst. 3 vykonávat u každého ze Společných správců i vůči každému z nich.

3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme o Vás zejména identifikační, adresné a kontaktní údaje,

(a) které jsou uvedené ve Smlouvě o poskytování právních služeb, v Plné moci k právnímu zastupování nebo jako součást kontaktních a fakturačních údajů.

(b) které sdělíte správci dle čl. 5 níže v souvislosti s poskytování právních služeb.

Vaše osobní údaje tedy získáváme především od Vás, či z veřejných seznamů (např. z on-line databází ÚPV, EUIPO, EPO, WIPO či obchodního rejstříku).

4. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

(a) uzavření Smlouvy o právním zastupování, právním titulem je zastupování klientů, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

(b) plnění povinností, které v souvislosti s uzavíráním a plněním Smluv ukládají právní předpisy, a to zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, archivačních povinností (dle zákona o účetnictví, o DPH apod.) a povinnosti provádět identifikaci, případně kontrolu Klientů a zaznamenávat a ověřovat jejich osobní údaje z průkazů totožnosti dle z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Povinnost identifikace dle AML“). Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na Společné správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

(c) oprávněných zájmů správce, k nimž patří zejména:

(i) předávání osobních údajů v rámci společnosti KOREJZOVA LEGAL pro její vnitřní administrativní účely, zejm. za účelem jejich zpracování vybranými zaměstnanci v rámci společnosti KOREJZOVA LEGAL v.o.s., resp. zpracovateli či jinými správci řádně pověřenými v rámci společnosti KOREJZOVA LEGAL v.o.s.;

(ii) ochrana právních nároků správce a primárně klienta v případných sporech týkajících se poskytnutých právních služeb či zpracování osobních údajů apod.;

(iii) zasílání obchodních a informativních sdělení týkajících se stávajících či připravovaných služeb společnosti KOREJZOVA LEGAL v.o.s. Klientům za účelem přímého marketingu;

Jde o zpracování údajů nezbytné pro plnění závazků při poskytování právních služeb a pro oprávněné zájmy správce. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním požadavkem, bez něhož nelze Smlouvy uzavřít a plnit povinnosti ani naplnit oprávněné zájmy správce.

Proti zpracování za účelem přímého marketingu můžete vznést Klient námitku kdykoli a správce od zpracování za tímto účelem bez dalšího neprodleně upustí.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme Vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

5. Může správce Vaše osobní údaje zpřístupnit jiným příjemcům?

Správce nemůže Vaše osobní údaje zpřístupnit žádným dalším příjemcům. Správce je vázán povinností mlčenlivosti podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.  

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje shromážděné za účelem plnění právních služeb zpracováváme do splnění závazků.

Nedojde-li na základě Vaší poptávky k uzavření Smlouvy, obratem ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků dle čl. 4. písm. c) odst. (ii) výše, a kontaktních, které využíváme k zasílání obchodních sdělení dle čl. 4. písm. c) odst. (v) výše.

V případě vyhovění Vaší námitce proti některému ze zpracování za účelem oprávněných zájmů správce dojde k ukončení zpracování příslušných údajů nejpozději do 3 měsíců od odeslání vyrozumění o takovém vyhovění.

Za účelem ochrany právních nároků správce pro případ sporů ze Smluv s Klienty či v souvislosti s prováděným zpracováním si správce ponechá nezbytné údaje nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí všech promlčecích lhůt, které vyplývají ze Smluv či předsmluvních jednání, nebo se vztahují se k provedenému zpracování.

7. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

(b) právo na opravu: Máte právo požádat Společné správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu Vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Další zpracování je možné jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby správce vymazali Vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, jsou-li zpracovávány na jeho základě, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to správcem ukládá právní předpis;

(e) právo vznést námitku: Budou-li nebo zpracovává-li správce po předchozí informaci Vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu), máte právo vznést námitku. Správce u námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;

(f) právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získali správce za účelem poskytování právních služeb či na základě Vašeho souhlasu a které zpracovávají automatizovaně, máte právo od správce obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g) dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.