Právní služby

Naše právní kancelář poskytuje širokou škálu právních a poradenských služeb v oblasti průmylsového vlatnictví

Ochranné známky a designy

Zajišťujeme ochranu všech práv na označení, zejména registrace ochranných známek a designů (průmyslových vzorů) v řízeních před národními či mezinárodními a regionálními zápisnými úřady. Prostřednictvím registrovaných práv pomáháme svým klientům chránit jejich jedinečnost. 

 • Posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek, či schopnosti zápisu průmyslových vzorů
 • Provádění rešerší ve známkových a designových databázích systému Wolters Kluwer®
 • Zastupování klientů v řízeních o zápis ochranných známek, průmyslových vzorů (designů) a označení původu výrobků
 • Sledování termínů obnovy platnosti zapsaných práv na označení
 • Zápisy změn v rejstříku (změna názvu či adresy, převod práv, zápis licence),
 • Znalecké posudky v oblasti oceňování hodnoty práv na označení.

Patenty a užitné vzory

Ochranu vynálezů pomocí patentů či užitných vzorů zajišťujeme hlavně v chemických oborech, jako je biochemie, molekulární biologie, genetika a farmakologie. Poskytujeme ochranu originálních řešení doma i v zahraničí.

 • Přihlášky vynálezů a užitných vzorů, dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva
 • Freedom to operate searches, posudky k patentovatelnosti
 • Platby udržovacích poplatků
 • Návrhy na zrušení a žádostí o určení, zda řešení spadá do rozsahu ochrany
 • Zápisy licencí, převodů a změn

Licenční právo a převody technologií

Poskytujeme licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, autorskému dílu, případně k know-how. Zároveň poskytujeme smlouvy k převodům půmyslových práv a technologií.

 • Licenční právo - licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, licenční smlouvy k autorskému dílu, licence k právům k databázi, licenční smlouvy k know-how atd.,
 • Převody technologií - převodní smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

Monitoring a boj proti padělkům

Nabízíme službu monitoring vlastníkům ochranných známek, jejiž cílem je aktivní obrana proti porušitelům zapsaných práv. Získáte tak přehled o stavu v registru ochranných známek a předejdete zbytečným 

 • Obrana proti rozmělňování známkových práv
 • Námitky proti zápisu konfliktních označení
 • Přehled o názvech konkurence pro majitele OZ
 • Boj proti padělkům v součinnosti s celními orgány na základě podaných celních opatření
 • Rozšíření monitoringu z území České a Slovenské republiky na celé území EU za zvýhodněnou cenu, případně do dalších zemí

Soutěžní právo

Nabízíme obranu proti nekalým praktikám, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Soutěžní právo zahrnuje obranu proti všem konflikním situacím v rámci nekalé soutěže, ochrany osobnosti a doménových sporů.

 • Vyjednávání podmínek smíru, podání předběžných opatření a žalob k soudu
 • Doménové spory – střety doménových jmen s právy na označení a/nebo v souvislosti s nekalou soutěží, smlouvy o užívání domén a jejich převody
 • Vymáhání práv z duševního vlastnictví – o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému vzoru, nebo k nezapsanému označení a/nebo k firmě
 • Uplatňování nároků autorů podle autorskoprávních předpisů, ochrana osobnosti, dobré pověsti fyzických a právnických osob

IP Scan a konzultační služby

IP Scan v praxi znamená, že provedeme diagnózu Vašeho obchodního modelu a na jejím základě Vám poskytneme kompletní analýzu duševního vlastnictví ve Vašem podniku. Vy se tak dozvíte, zda je vhodné si například registrovat ochrannou známku, sjednat mlčenlivost s dodavateli, zkontrolovat autorská práva, či nastavit ochranu obchodního tajemství. 

 • První konzultace pro nové klienty vždy zdarma
 • IP scan a s tím související poradenské a konzultační služby, případně získání ochrany s dotací EU

Náš tým odborníků je tu pro Vás

Kontaktujte nás