O Nás

Profesionální přístup s dlouholetou tradicí

KOREJZOVA LEGAL v.o.s.

 

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví je naším hlavním předmětem činnosti, za tím účelem sdružujeme advokáty a patentové zástupce, kteří poskytují komplexní služby v daném oboru. V roce 2022 jsme oslavili 30 let úspěšné existence.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se vymáhání průmyslových práv při jejich porušení, při nekalé soutěži nebo ve věcech doménových sporů, nebo při sporech v rámci práva autorského, ale i s přesahem do práva občanského, obchodního, pracovního a korporátního práva pro domácí i zahraniční klienty, nejčastěji při mezinárodním podnikání. Právní služby poskytujeme formou konzultací, přípravou právních textů, smluv a jiných právních dokumentů. Na prvním místě se snažíme předcházet sporům formou smírných jednání a smírů, či uzavíráním koexistenčních dohod. V neposlední řadě zastupujeme klienty u soudu, naše úspěšnost ve vedení kauz je nadstandardní. 

S více než 30 lety zkušeností se zavazujeme k inovacím a budování trvalých vztahů založenýc h na důvěře a respektu. Našimi základními hodnotami jsou transparentnost, profesionalita a neustálý rozvoj. Klientům jsme především dlouhodobými partnery. Věříme, že jen individuální vztah, založený na důvěře a vzájemném respektu, může skutečně fungovat. 

Klientům poskytujeme právní služby nejvyšší kvality s důrazem na detail a nejnovější technologie. Zastupujeme klienty ve všech fázích jejich podnikatelského rozvoje, od jednotlivců až po organizace a korporace. Jsme partnery mnoha významným společnostem, staráme se o jejich průmyslové a duševní vlastnictví od jejich podnikatelských počátků, počas jejich růstu na českém trhu, až po úspěšnou expanzi do zahraničí.

Jsme vázáni zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, podle kterého je advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Stejně tak je advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient.

 

V případě dotazů nám volejte na mobil +420603448850 nebo nás kontaktujte písemně