Kvalitní potraviny a jejich značky.

potraviny_01.jpeg

Jak poznat kvalitní jídlo? Kdo spravuje značky kvality?

Jak poznat kvalitní jídlo?

V České republice tuto funkci zastupují značky kvality, z nichž nejznámější je Klasa. Značka kvality výrobcům umožňuje rozlišit vlastní produkty od konkurence a zároveň poskytuje objektivní potvrzení o jejich jakosti. Pozor na značku BIO, ta neříká nic o kvalitě potraviny jako takové, pouze certifikuje, že se jedná o biopotravinu.

Značky kvality se mohou vdechnout do éteru buď jako ochranné známky, které slouží k odlišení výrobků a služeb jednoho subjektu od druhého, nebo jako certifikační ochranné známky, které Evropská unie převzala od anglosaského právního prostředí. Oboje se na našem území používají souběžně, s tím že registrace certifikační ochranné známky je poněkud přímočařejší, protože se jedná o novější legislativu, přijatou v roce 2019.

Kdo spravuje značky kvality?

Zatím co některé značky kvality jsou veřejnoprávní, jiné vlastní soukromoprávní subjekty, jednotlivci i kolektivy. Nicméně nejméně rozporuplný vlastníkem pro objektivní, uznávané a vymahatelné značky kvality je beze všeho Ministerstvo zemědělství ČR. To momentálně vlastní 14 platných značek kvality: 2 označení BIO, 4 označení Klasa, 2 označení Regionální potravina, 3 označení Česká potravina a 3 označení Q CZ.

České značky kvality potravin zastřešené Ministerstvem zemědělství ČR

Klasa

Klasa

Značka KLASA se používá pro potraviny, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Logo KLASA označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s dalšími běžně dostupnými potravinami. Pomáhá tak s výběrem čerstvých, zralých potravin s tím nejlepším složením. Značka KLASA je udělována již od roku 2003. 

Pro získání tohoto označení musí zájemce předložit žádost k posouzení Hodnotitelskou komisí, která je složená ze zástupců Ministerstva Zemědělství, oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), dozorových orgánů (SZPI, SVS ČR), vysokých škol, výzkumných institucí, výrobců potravin a i spotřebitelů. Označení pak uděluje jakožto ocenění český ministr zemědělství a vítěz značku může užívat po dobu 3 let. Poté kvalitu produktu nadále kontroluje SZPI s tím, že označení produktu může být po dané lhůtě prodlouženo, ale také odebráno, dojde-li k poklesu kvalitě či porušení podmínek pro její získání.

QCZ

QCZ

Značky Q CZ jsou zatím vyhrazeny jen pro mléko, mléčné výrobky, drůbež a brambory. Značky Q CZ byly do rejstříku ÚPV zapsané již v roce 2016. V praxi se však chovají stejně jako známky certifikační, které je možné zapisovat až od roku 2019. Pro povolení k užívání musí být žadatel držitelem platného certifikátu jakosti k vybranému produktu.

Jedná se o tyto certifikáty:

  • M1 pro syrové kravské mléko, který uděluje Státní veterinární ústav Olomouc
  • M2 pro mlékárenský výrobek, který uděluje Státní veterinární ústav Olomouc
  • B1 nebo B2 pro brambory, které uděluje Český bramborářský svaz, z.s.
  • D1 až D8 pro drůbež a drůbežářské produkty, které lze získat přes Mezinárodní testování drůbeže s.p.

BIO

BIO

Evropská značka BIO (zelený list s hvězdami) je rezervovaná pro potraviny, které jsou vyráběny v souladu s legislativou pro BIO produkci potravin Evropského Parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Vedle ní, česká značka BIO (zelená biozebra), vyžaduje, aby potraviny byly vyráběny v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství, které však nároky EU na označení nijak nepopírá, spíše je přebírá a dále rozvíjí.

Regionální potravina

Regionální potravina

„Regionální potravina“ je celostátní projekt Ministerstva zemědělství ČR na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky.

Ocenění výrobci získávají právo užívat značku "Regionální potravina" pro marketingovou propagaci na 4 roky.  Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region, odkud produkt pochází. Projekt tak nahrává zájmu veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny.

Český výrobek a Česká potravina

Český výrobek a Česká potravina

Odkaz na český původ je předkládán již od roku 2011 značkou „český výrobek“, což je výstup systému značení Potravinářskou komoru ČR a do rozhodování o udělení je zapojeno i Ministerstvo zemědělství ČR. Nicméně v současnosti je toto značení více méně nahrazeno značkou „Česká potravina“, přičemž ohledně těchto dvou log s českou vlajkou byla uzavřena dohoda mezi Potravinářskou komorou ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.

Evropské značky kvality potravin

Evropská unie poskytuje pro některé potraviny jisté záruky kvality. Systémem je reprezentován třemi značkami určenými k ochraně a propagaci jmen kvalitních zemědělských výrobků a produktů.

Zaručená tradiční specialita (ZTS)

Zaručená tradiční specialita (ZTS)

Zemědělský produkt nebo potravina, produkované nebo vyráběné po dobu minimálně 30 let, jejichž zvláštní povaha je uznávána EU.

Chráněné označení původu (CHOP)

Chráněné označení původu (CHOP)

Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa. U zeměpisného označení je postačující, aby pouze některá fáze výroby (výroba, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území.